Είστε εδώ

Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Με την παρούσα προκήρυξη γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος Χημικών Μηχανικών η έναρξη του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Χημικών Μηχανικών» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΚΤΠ01 κωδικό ΟΠΣ: 5030937 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Κανονοτομία 2014-2020» με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών  προβλέπει ότι κατά το έτος 2018-2019, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σαράντα δύο (42)  φοιτητές, οι οποίοι θα απασχοληθούν για διάστημα δύο μηνών (2) κατά τη θερινή περίοδο (Ιούλιος & Αύγουστος) με συμβολική αμοιβή (250 € το μήνα) και ασφάλεια (1% κατά κινδύνου), σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

Η αμοιβή και οι ασφαλιστικές εισφορές των φοιτητών θα καταβάλλονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους, σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες του Προγράμματος.

Η περίοδος των αιτήσεων των φοιτητών ξεκινάει από την Παρασκευή 15/03/2019 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη στις 27/03/2019.

Τα αποτέλεσμα της επιλογής των φοιτητών θα αναρτηθεί στον ιστότοπο Γραμματείας του Τμήματος και στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, ενώ ενστάσεις θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν οι φοιτητές εντός πέντε ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών και θα εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών του ΕΛΚΕ.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Γ. Αγγελόπουλος

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610997859

email: grafprak@upatras.gr

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Δικτύων

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer