Είστε εδώ

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας (Πρώην ΔΠΠΝΤ)

Το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του  Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας (Πρώην ΔΠΠΝΤ)» σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΚΤΠ01 με Α/Α ΟΠΣ.: 2702 και αριθμ πρώτ.: 3656/2-7-2018 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»,  παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με συμβολική αμοιβή (250 € το μήνα) και ασφάλεια (1% κατά κινδύνου), σε 40 φοιτητές/φοιτήτριες που φοιτούν στο 3ο ή στο 4ο έτος σπουδών του Τμήματος.  

Η αμοιβή και οι ασφαλιστικές εισφορές των φοιτητών θα καταβάλλονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της Πράξης «Πρακτική Άσκηση  Πανεπιστημίου Πατρών», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες του Προγράμματος.

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, προβλέπεται η Πρακτική Άσκηση φοιτητών/τριών στην Ελλάδα, υποχρεωτικής διάρκειας δύο συνεχόμενων μηνών μέσα στο παρακάτω διάστημα

 • Ημερομηνία Έναρξης Πρακτικής Άσκησης: 01/07/2020
 • Ημερομηνία Λήξης Πρακτικής Άσκησης: 31/08/2020 

  Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του προγράμματος να καταθέσουν: 

 1. Αίτηση Συμμετοχής Φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση (επισυνάπτεται) 
 2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας 
 3. Συνοδευτική Επιστολή 
 4. Βιογραφικό Σημείωμα 

Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατίθενται από τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 έως και την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 στη γραμματεία. 

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα ενστάσεων εντός πέντε ημέρων μετά την ανακοίνωση του πίνακα επιλεγέντων φοιτητών (στον σχετικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας (πρώην ΔΠΠ&ΝΤ). Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και θα εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών του ΕΛΚΕ, ενώ ο τελικός πίνακας των επιλεγέντων φοιτητών θα εγκρίνεται τελικώς και από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας(πρώην ΔΠΠ&ΝΤ).

 

Η επιλογή ενός φοιτητή/φοιτήτριας για συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνεται με βάση τέσσερα κριτήρια με τα αντίστοιχα βάρη: 

 

α) Ο μέσος όρος βαθμολογίας – 30% 

  

β) ο αριθμός μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο φοιτητής – 30% 

γ) Κατάθεση πλήρους Βιογραφικού Σημειώματος κατά το υπόδειγμα του EUROPASS– 20%  

δ) Κατάθεση επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά το υπόδειγμα του EUROPASS– 20% 

Το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του  Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας (Πρώην ΔΠΠΝΤ)» σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΚΤΠ01 με Α/Α ΟΠΣ.: 2702 και αριθμ πρώτ.: 3656/2-7-2018 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»,  παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με συμβολική αμοιβή (250 € το μήνα) και ασφάλεια (1% κατά κινδύνου), σε 40 φοιτητές/φοιτήτριες που φοιτούν στο 3ο ή στο 4ο έτος σπουδών του Τμήματος.  

Η αμοιβή και οι ασφαλιστικές εισφορές των φοιτητών θα καταβάλλονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της Πράξης «Πρακτική Άσκηση  Πανεπιστημίου Πατρών», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες του Προγράμματος.

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, προβλέπεται η Πρακτική Άσκηση φοιτητών/τριών στην Ελλάδα, υποχρεωτικής διάρκειας δύο συνεχόμενων μηνών μέσα στο παρακάτω διάστημα

 • Ημερομηνία Έναρξης Πρακτικής Άσκησης: 01/07/2020
 • Ημερομηνία Λήξης Πρακτικής Άσκησης: 31/08/2020 

  Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του προγράμματος να καταθέσουν: 

 1. Αίτηση Συμμετοχής Φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση (επισυνάπτεται) 
 2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας 
 3. Συνοδευτική Επιστολή 
 4. Βιογραφικό Σημείωμα 

Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατίθενται από τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 έως και την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 στη γραμματεία. 

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα ενστάσεων εντός πέντε ημέρων μετά την ανακοίνωση του πίνακα επιλεγέντων φοιτητών (στον σχετικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας (πρώην ΔΠΠ&ΝΤ). Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και θα εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών του ΕΛΚΕ, ενώ ο τελικός πίνακας των επιλεγέντων φοιτητών θα εγκρίνεται τελικώς και από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας(πρώην ΔΠΠ&ΝΤ).

 

Η επιλογή ενός φοιτητή/φοιτήτριας για συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνεται με βάση τέσσερα κριτήρια με τα αντίστοιχα βάρη: 

 

α) Ο μέσος όρος βαθμολογίας – 30% 

  

β) ο αριθμός μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο φοιτητής – 30% 

γ) Κατάθεση πλήρους Βιογραφικού Σημειώματος κατά το υπόδειγμα του EUROPASS– 20%  

δ) Κατάθεση επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά το υπόδειγμα του EUROPASS– 20% 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610997859

email: grafprak@upatras.gr

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Δικτύων

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer