Είστε εδώ

Τμήμα Βιολογίας:ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2019-2020

Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας η έναρξη του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Βιολογίας» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020  σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΚΤΠ01 με Α/Α ΟΠΣ.: 5030937 και αριθμ. πρώτ.: 3656/2-7-2018 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

 

Η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπ. Πατρών προβλέπει ότι κατά το έτος 2019-2020, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής 40 τεταρτοετείς και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα απασχοληθούν για διάστημα δύο (2) μηνών (το αργότερο μέχρι την30/9/2020), σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

 

Η αμοιβή και οι ασφαλιστικές εισφορές των φοιτητών θα καταβάλλονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της Πράξης «Πρακτική Άσκηση  Πανεπιστημίου Πατρών», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες του Προγράμματος.

 

Με την παρούσα ανακοίνωση, καλούνται όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, να συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα (αίτηση και σύντομο βιογραφικό - τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.biology.upatras.gr/index.php) και να τα καταθέσουν (σε έντυπη μορφή) μαζί με απλό φωτοαντίγραφο (από την Γραμματεία) της καρτέλας αναλυτικής βαθμολογίας τους, στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Η περίοδος των αιτήσεων των φοιτητών ξεκινάει την Παρασκευή  17/10/2019 και ολοκληρώνεται στις 31/10/2019.

 

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση μοριοδότησης ακολουθώντας της εξής διαδικασία:

Βαθμός Επιλογής=(Π.Μ. Μαθημάτων/180)*(Μ.Ο. Βαθμολογίας τους)*(Σ.Ε.Σ.)

Π.Μ. Μαθημάτων: Άθροισμα Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ECTS) που ολοκλήρωσε ο φοιτητής/τρια, μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου, που αντιστοιχεί στα μαθήματα 1ου , 2ου και 3ου έτους.

Μ.Ο. Βαθμολογίας: Μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχει επιτύχει στα 3 έτη σπουδών.

Σ.Ε.Σ.: Συντελεστής έτους σπουδών , αντιστοιχεί σε 1 για τους φοιτητές 4ου έτους, 0.9 για τους φοιτητές 5ου έτους, 0.8 για τους φοιτητές 6ου έτους κ.ο.κ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υπερτερεί το κριτήριο του Μ.Ο. Βαθμολογίας

 

 

 

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα ενστάσεων εντός πέντε ημέρων μετά την ανακοίνωση του πίνακα επιλεγέντων φοιτητών (στον σχετικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Βιολογίας). Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στην Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας και θα εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Τμήματος, ενώ ο τελικός πίνακας των επιλεγέντων φοιτητών θα εγκρίνεται τελικώς και από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Βιολογίας.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι φοιτητές που πραγματοποίησαν Πρακτική Άσκηση κατά τα προηγούμενα έτη.

Σημειώνεται ότι οι αιτούντες θα πρέπει να διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της τρίμηνης Πρακτικής Άσκησης (να μην έχει κατατεθεί ο βαθμός του τελευταίου μαθήματος στην Γραμματεία).

 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές ενθαρρύνονται όπως αναζητήσουν από μόνοι τους φορείς, κυρίως στον Ιδιωτικό Τομέα, για την υλοποίηση της Πρακτικής τους Άσκησης, και να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610997859

email: grafprak@upatras.gr

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Δικτύων

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer